## ## PHPExcel ## ## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel ## ## This library is free software; you can redistribute it and/or ## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public ## License as published by the Free Software Foundation; either ## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. ## ## This library is distributed in the hope that it will be useful, ## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU ## Lesser General Public License for more details. ## ## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public ## License along with this library; if not, write to the Free Software ## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA ## ## @category PHPExcel ## @package PHPExcel_Calculation ## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel) ## @license http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt LGPL ## @version ##VERSION##, ##DATE## ## ## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/ ## ## ## ## Add-in and Automation functions Funkcje dodatków i automatyzacji ## GETPIVOTDATA = WE?DANETABELI ## Zwraca dane przechowywane w raporcie tabeli przestawnej. ## ## Cube functions Funkcje modu?ów ## CUBEKPIMEMBER = ELEMENT.KPI.MODU?U ## Zwraca nazw?, w?a?ciwo?? i miar? kluczowego wska?nika wydajno?ci (KPI) oraz wy?wietla nazw? i w?a?ciwo?? w komórce. Wska?nik KPI jest miar? ilo?ciow?, tak? jak miesi?czny zysk brutto lub kwartalna fluktuacja pracowników, u?ywan? do monitorowania wydajno?ci organizacji. CUBEMEMBER = ELEMENT.MODU?U ## Zwraca element lub krotk? z hierarchii modu?u. S?u?y do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module. CUBEMEMBERPROPERTY = W?A?CIWO??.ELEMENTU.MODU?U ## Zwraca warto?? w?a?ciwo?ci elementu w module. S?u?y do sprawdzania, czy nazwa elementu istnieje w module, i zwracania okre?lonej w?a?ciwo?ci dla tego elementu. CUBERANKEDMEMBER = USZEREGOWANY.ELEMENT.MODU?U ## Zwraca n-ty (albo uszeregowany) element zestawu. S?u?y do zwracania elementu lub elementów zestawu, na przyk?ad najlepszego sprzedawcy lub 10 najlepszych studentów. CUBESET = ZESTAW.MODU??W ## Definiuje obliczony zestaw elementów lub krotek, wysy?aj?c wyra?enie zestawu do serwera modu?u, który tworzy zestaw i zwraca go do programu Microsoft Office Excel. CUBESETCOUNT = LICZNIK.MODU??W.ZESTAWU ## Zwraca liczb? elementów zestawu. CUBEVALUE = WARTO??.MODU?U ## Zwraca zagregowan? warto?? z modu?u. ## ## Database functions Funkcje baz danych ## DAVERAGE = BD.?REDNIA ## Zwraca warto?? ?redniej wybranych wpisów bazy danych. DCOUNT = BD.ILE.REKORD?W ## Zlicza komórki zawieraj?ce liczby w bazie danych. DCOUNTA = BD.ILE.REKORD?W.A ## Zlicza niepuste komórki w bazie danych. DGET = BD.POLE ## Wyodr?bnia z bazy danych jeden rekord spe?niaj?cy okre?lone kryteria. DMAX = BD.MAX ## Zwraca warto?? maksymaln? z wybranych wpisów bazy danych. DMIN = BD.MIN ## Zwraca warto?? minimaln? z wybranych wpisów bazy danych. DPRODUCT = BD.ILOCZYN ## Mno?y warto?ci w konkretnym, spe?niaj?cym kryteria polu rekordów bazy danych. DSTDEV = BD.ODCH.STANDARD ## Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. DSTDEVP = BD.ODCH.STANDARD.POPUL ## Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji wybranych wpisów bazy danych. DSUM = BD.SUMA ## Dodaje liczby w kolumnie pól rekordów bazy danych, które spe?niaj? kryteria. DVAR = BD.WARIANCJA ## Szacuje wariancj? na podstawie próbki z wybranych wpisów bazy danych. DVARP = BD.WARIANCJA.POPUL ## Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji wybranych wpisów bazy danych. ## ## Date and time functions Funkcje dat, godzin i czasu ## DATE = DATA ## Zwraca liczb? seryjn? dla wybranej daty. DATEVALUE = DATA.WARTO?? ## Konwertuje dat? w formie tekstu na liczb? seryjn?. DAY = DZIE? ## Konwertuje liczb? seryjn? na dzień miesi?ca. DAYS360 = DNI.360 ## Oblicza liczb? dni mi?dzy dwiema datami na podstawie roku 360-dniowego. EDATE = UP?DNI ## Zwraca liczb? seryjn? daty jako wskazan? liczb? miesi?cy przed okre?lon? dat? pocz?tkow? lub po niej. EOMONTH = EOMONTH ## Zwraca liczb? seryjn? ostatniego dnia miesi?ca przed okre?lon? liczb? miesi?cy lub po niej. HOUR = GODZINA ## Konwertuje liczb? seryjn? na godzin?. MINUTE = MINUTA ## Konwertuje liczb? seryjn? na minut?. MONTH = MIESI?C ## Konwertuje liczb? seryjn? na miesi?c. NETWORKDAYS = NETWORKDAYS ## Zwraca liczb? pe?nych dni roboczych mi?dzy dwiema datami. NOW = TERAZ ## Zwraca liczb? seryjn? bie??cej daty i godziny. SECOND = SEKUNDA ## Konwertuje liczb? seryjn? na sekund?. TIME = CZAS ## Zwraca liczb? seryjn? okre?lonego czasu. TIMEVALUE = CZAS.WARTO?? ## Konwertuje czas w formie tekstu na liczb? seryjn?. TODAY = DZI? ## Zwraca liczb? seryjn? dla daty bie??cej. WEEKDAY = DZIE?.TYG ## Konwertuje liczb? seryjn? na dzień tygodnia. WEEKNUM = WEEKNUM ## Konwertuje liczb? seryjn? na liczb? reprezentuj?c? numer tygodnia w roku. WORKDAY = WORKDAY ## Zwraca liczb? seryjn? dla daty przed okre?lon? liczb? dni roboczych lub po niej. YEAR = ROK ## Konwertuje liczb? seryjn? na rok. YEARFRAC = YEARFRAC ## Zwraca cz??? roku reprezentowan? przez pe?n? liczb? dni mi?dzy dat? pocz?tkow? a dat? końcow?. ## ## Engineering functions Funkcje in?ynierskie ## BESSELI = BESSELI ## Zwraca warto?? zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x). BESSELJ = BESSELJ ## Zwraca warto?? funkcji Bessela Jn(x). BESSELK = BESSELK ## Zwraca warto?? zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x). BESSELY = BESSELY ## Zwraca warto?? funkcji Bessela Yn(x). BIN2DEC = BIN2DEC ## Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej. BIN2HEX = BIN2HEX ## Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci szesnastkowej. BIN2OCT = BIN2OCT ## Konwertuje liczb? w postaci dwójkowej na liczb? w postaci ósemkowej. COMPLEX = COMPLEX ## Konwertuje cz??? rzeczywist? i urojon? na liczb? zespolon?. CONVERT = CONVERT ## Konwertuje liczb? z jednego systemu miar na inny. DEC2BIN = DEC2BIN ## Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na posta? dwójkow?. DEC2HEX = DEC2HEX ## Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na liczb? w postaci szesnastkowej. DEC2OCT = DEC2OCT ## Konwertuje liczb? w postaci dziesi?tnej na liczb? w postaci ósemkowej. DELTA = DELTA ## Sprawdza, czy dwie warto?ci s? równe. ERF = ERF ## Zwraca warto?? funkcji b??du. ERFC = ERFC ## Zwraca warto?? komplementarnej funkcji b??du. GESTEP = GESTEP ## Sprawdza, czy liczba jest wi?ksza ni? warto?? progowa. HEX2BIN = HEX2BIN ## Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci dwójkowej. HEX2DEC = HEX2DEC ## Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej. HEX2OCT = HEX2OCT ## Konwertuje liczb? w postaci szesnastkowej na liczb? w postaci ósemkowej. IMABS = IMABS ## Zwraca warto?? bezwzgl?dn? (modu?) liczby zespolonej. IMAGINARY = IMAGINARY ## Zwraca warto?? cz??ci urojonej liczby zespolonej. IMARGUMENT = IMARGUMENT ## Zwraca warto?? argumentu liczby zespolonej, przy czym k?t wyra?ony jest w radianach. IMCONJUGATE = IMCONJUGATE ## Zwraca warto?? liczby sprz??onej danej liczby zespolonej. IMCOS = IMCOS ## Zwraca warto?? cosinusa liczby zespolonej. IMDIV = IMDIV ## Zwraca warto?? ilorazu dwóch liczb zespolonych. IMEXP = IMEXP ## Zwraca posta? wyk?adnicz? liczby zespolonej. IMLN = IMLN ## Zwraca warto?? logarytmu naturalnego liczby zespolonej. IMLOG10 = IMLOG10 ## Zwraca warto?? logarytmu dziesi?tnego liczby zespolonej. IMLOG2 = IMLOG2 ## Zwraca warto?? logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2. IMPOWER = IMPOWER ## Zwraca warto?? liczby zespolonej podniesionej do pot?gi ca?kowitej. IMPRODUCT = IMPRODUCT ## Zwraca warto?? iloczynu liczb zespolonych. IMREAL = IMREAL ## Zwraca warto?? cz??ci rzeczywistej liczby zespolonej. IMSIN = IMSIN ## Zwraca warto?? sinusa liczby zespolonej. IMSQRT = IMSQRT ## Zwraca warto?? pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej. IMSUB = IMSUB ## Zwraca warto?? ró?nicy dwóch liczb zespolonych. IMSUM = IMSUM ## Zwraca warto?? sumy liczb zespolonych. OCT2BIN = OCT2BIN ## Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci dwójkowej. OCT2DEC = OCT2DEC ## Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci dziesi?tnej. OCT2HEX = OCT2HEX ## Konwertuje liczb? w postaci ósemkowej na liczb? w postaci szesnastkowej. ## ## Financial functions Funkcje finansowe ## ACCRINT = ACCRINT ## Zwraca naros?e odsetki dla papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym. ACCRINTM = ACCRINTM ## Zwraca naros?e odsetki dla papieru warto?ciowego z oprocentowaniem w terminie wykupu. AMORDEGRC = AMORDEGRC ## Zwraca amortyzacj? dla ka?dego okresu rozliczeniowego z wykorzystaniem wspó?czynnika amortyzacji. AMORLINC = AMORLINC ## Zwraca amortyzacj? dla ka?dego okresu rozliczeniowego. COUPDAYBS = COUPDAYBS ## Zwraca liczb? dni od pocz?tku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego. COUPDAYS = COUPDAYS ## Zwraca liczb? dni w okresie dywidendy, z uwzgl?dnieniem dnia rozliczeniowego. COUPDAYSNC = COUPDAYSNC ## Zwraca liczb? dni od dnia rozliczeniowego do daty nast?pnego dnia dywidendy. COUPNCD = COUPNCD ## Zwraca dzień nast?pnej dywidendy po dniu rozliczeniowym. COUPNUM = COUPNUM ## Zwraca liczb? dywidend p?atnych mi?dzy dniem rozliczeniowym a dniem wykupu. COUPPCD = COUPPCD ## Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym. CUMIPMT = CUMIPMT ## Zwraca warto?? procentu sk?adanego p?atnego mi?dzy dwoma okresami. CUMPRINC = CUMPRINC ## Zwraca warto?? kapita?u skumulowanego sp?aty po?yczki mi?dzy dwoma okresami. DB = DB ## Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego w danym okresie metod? degresywn? z zastosowaniem sta?ej bazowej. DDB = DDB ## Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za podany okres metod? degresywn? z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metod? okre?lon? przez u?ytkownika. DISC = DISC ## Zwraca warto?? stopy dyskontowej papieru warto?ciowego. DOLLARDE = DOLLARDE ## Konwertuje cen? w postaci u?amkowej na cen? wyra?on? w postaci dziesi?tnej. DOLLARFR = DOLLARFR ## Konwertuje cen? wyra?on? w postaci dziesi?tnej na cen? wyra?on? w postaci u?amkowej. DURATION = DURATION ## Zwraca warto?? rocznego przychodu z papieru warto?ciowego o okresowych wyp?atach oprocentowania. EFFECT = EFFECT ## Zwraca warto?? efektywnej rocznej stopy procentowej. FV = FV ## Zwraca przysz?? warto?? lokaty. FVSCHEDULE = FVSCHEDULE ## Zwraca przysz?? warto?? kapita?u pocz?tkowego wraz z szeregiem procentów sk?adanych. INTRATE = INTRATE ## Zwraca warto?? stopy procentowej papieru warto?ciowego ca?kowicie ulokowanego. IPMT = IPMT ## Zwraca wysoko?? sp?aty oprocentowania lokaty za dany okres. IRR = IRR ## Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla serii przep?ywów gotówkowych. ISPMT = ISPMT ## Oblicza wysoko?? sp?aty oprocentowania za dany okres lokaty. MDURATION = MDURATION ## Zwraca warto?? zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru warto?ciowego o za?o?onej warto?ci nominalnej 100 z?. MIRR = MIRR ## Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przep?ywy gotówkowe maj? ró?ne stopy. NOMINAL = NOMINAL ## Zwraca wysoko?? nominalnej rocznej stopy procentowej. NPER = NPER ## Zwraca liczb? okresów dla lokaty. NPV = NPV ## Zwraca warto?? bie??c? netto lokaty na podstawie szeregu okresowych przep?ywów gotówkowych i stopy dyskontowej. ODDFPRICE = ODDFPRICE ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z nietypowym pierwszym okresem. ODDFYIELD = ODDFYIELD ## Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z nietypowym pierwszym okresem. ODDLPRICE = ODDLPRICE ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z nietypowym ostatnim okresem. ODDLYIELD = ODDLYIELD ## Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z nietypowym ostatnim okresem. PMT = PMT ## Zwraca warto?? okresowej p?atno?ci raty rocznej. PPMT = PPMT ## Zwraca wysoko?? sp?aty kapita?u w przypadku lokaty dla danego okresu. PRICE = PRICE ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym. PRICEDISC = PRICEDISC ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego zdyskontowanego. PRICEMAT = PRICEMAT ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej papieru warto?ciowego z oprocentowaniem w terminie wykupu. PV = PV ## Zwraca warto?? bie??c? lokaty. RATE = RATE ## Zwraca wysoko?? stopy procentowej w okresie raty rocznej. RECEIVED = RECEIVED ## Zwraca warto?? kapita?u otrzymanego przy wykupie papieru warto?ciowego ca?kowicie ulokowanego. SLN = SLN ## Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za jeden okres metod? liniow?. SYD = SYD ## Zwraca amortyzacj? ?rodka trwa?ego za dany okres metod? sumy cyfr lat amortyzacji. TBILLEQ = TBILLEQ ## Zwraca rentowno?? ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego. TBILLPRICE = TBILLPRICE ## Zwraca cen? za 100 z? warto?ci nominalnej bonu skarbowego. TBILLYIELD = TBILLYIELD ## Zwraca rentowno?? bonu skarbowego. VDB = VDB ## Oblicza amortyzacj? ?rodka trwa?ego w danym okresie lub jego cz??ci metod? degresywn?. XIRR = XIRR ## Zwraca warto?? wewn?trznej stopy zwrotu dla serii roz?o?onych w czasie przep?ywów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. XNPV = XNPV ## Zwraca warto?? bie??c? netto dla serii roz?o?onych w czasie przep?ywów gotówkowych, niekoniecznie okresowych. YIELD = YIELD ## Zwraca rentowno?? papieru warto?ciowego z oprocentowaniem okresowym. YIELDDISC = YIELDDISC ## Zwraca roczn? rentowno?? zdyskontowanego papieru warto?ciowego, na przyk?ad bonu skarbowego. YIELDMAT = YIELDMAT ## Zwraca roczn? rentowno?? papieru warto?ciowego oprocentowanego przy wykupie. ## ## Information functions Funkcje informacyjne ## CELL = KOM?RKA ## Zwraca informacje o formacie, po?o?eniu lub zawarto?ci komórki. ERROR.TYPE = NR.B??DU ## Zwraca liczb? odpowiadaj?c? typowi b??du. INFO = INFO ## Zwraca informacj? o aktualnym ?rodowisku pracy. ISBLANK = CZY.PUSTA ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest pusta. ISERR = CZY.B? ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest dowoln? warto?ci? b??du, z wyj?tkiem #N/D!. ISERROR = CZY.B??D ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest dowoln? warto?ci? b??du. ISEVEN = ISEVEN ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li liczba jest parzysta. ISLOGICAL = CZY.LOGICZNA ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest warto?ci? logiczn?. ISNA = CZY.BRAK ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest warto?ci? b??du #N/D!. ISNONTEXT = CZY.NIE.TEKST ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? nie jest tekstem. ISNUMBER = CZY.LICZBA ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest liczb?. ISODD = ISODD ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li liczba jest nieparzysta. ISREF = CZY.ADR ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest odwo?aniem. ISTEXT = CZY.TEKST ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li warto?? jest tekstem. N = L ## Zwraca warto?? przekonwertowan? na posta? liczbow?. NA = BRAK ## Zwraca warto?? b??du #N/D!. TYPE = TYP ## Zwraca liczb? wskazuj?c? typ danych warto?ci. ## ## Logical functions Funkcje logiczne ## AND = ORAZ ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li wszystkie argumenty maj? warto?? PRAWDA. FALSE = FA?SZ ## Zwraca warto?? logiczn? FA?SZ. IF = JE?ELI ## Okre?la warunek logiczny do sprawdzenia. IFERROR = JE?ELI.B??D ## Zwraca okre?lon? warto??, je?li wynikiem obliczenia formu?y jest b??d; w przeciwnym przypadku zwraca wynik formu?y. NOT = NIE ## Odwraca warto?? logiczn? argumentu. OR = LUB ## Zwraca warto?? PRAWDA, je?li co najmniej jeden z argumentów ma warto?? PRAWDA. TRUE = PRAWDA ## Zwraca warto?? logiczn? PRAWDA. ## ## Lookup and reference functions Funkcje wyszukiwania i odwo?ań ## ADDRESS = ADRES ## Zwraca odwo?anie do jednej komórki w arkuszu jako warto?? tekstow?. AREAS = OBSZARY ## Zwraca liczb? obszarów wyst?puj?cych w odwo?aniu. CHOOSE = WYBIERZ ## Wybiera warto?? z listy warto?ci. COLUMN = NR.KOLUMNY ## Zwraca numer kolumny z odwo?ania. COLUMNS = LICZBA.KOLUMN ## Zwraca liczb? kolumn dla danego odwo?ania. HLOOKUP = WYSZUKAJ.POZIOMO ## Przegl?da górny wiersz tablicy i zwraca warto?? wskazanej komórki. HYPERLINK = HIPER??CZE ## Tworzy skrót lub skok, który pozwala otwiera? dokument przechowywany na serwerze sieciowym, w sieci intranet lub w Internecie. INDEX = INDEKS ## U?ywa indeksu do wybierania warto?ci z odwo?ania lub tablicy. INDIRECT = ADR.PO?R ## Zwraca odwo?anie okre?lone przez warto?? tekstow?. LOOKUP = WYSZUKAJ ## Wyszukuje warto?ci w wektorze lub tablicy. MATCH = PODAJ.POZYCJ? ## Wyszukuje warto?ci w odwo?aniu lub w tablicy. OFFSET = PRZESUNI?CIE ## Zwraca adres przesuni?ty od danego odwo?ania. ROW = WIERSZ ## Zwraca numer wiersza odwo?ania. ROWS = ILE.WIERSZY ## Zwraca liczb? wierszy dla danego odwo?ania. RTD = RTD ## Pobiera dane w czasie rzeczywistym z programu obs?uguj?cego automatyzacj? COM (Automatyzacja: Sposób pracy z obiektami aplikacji pochodz?cymi z innej aplikacji lub narz?dzia projektowania. Nazywana wcze?niej Automatyzacj? OLE, Automatyzacja jest standardem przemys?owym i funkcj? obiektowego modelu sk?adników (COM, Component Object Model).). TRANSPOSE = TRANSPONUJ ## Zwraca transponowan? tablic?. VLOOKUP = WYSZUKAJ.PIONOWO ## Przeszukuje pierwsz? kolumn? tablicy i przechodzi wzd?u? wiersza, aby zwróci? warto?? komórki. ## ## Math and trigonometry functions Funkcje matematyczne i trygonometryczne ## ABS = MODU?.LICZBY ## Zwraca warto?? absolutn? liczby. ACOS = ACOS ## Zwraca arcus cosinus liczby. ACOSH = ACOSH ## Zwraca arcus cosinus hiperboliczny liczby. ASIN = ASIN ## Zwraca arcus sinus liczby. ASINH = ASINH ## Zwraca arcus sinus hiperboliczny liczby. ATAN = ATAN ## Zwraca arcus tangens liczby. ATAN2 = ATAN2 ## Zwraca arcus tangens liczby na podstawie wspó?rz?dnych x i y. ATANH = ATANH ## Zwraca arcus tangens hiperboliczny liczby. CEILING = ZAOKR.W.G?R? ## Zaokr?gla liczb? do najbli?szej liczby ca?kowitej lub do najbli?szej wielokrotno?ci dok?adno?ci. COMBIN = KOMBINACJE ## Zwraca liczb? kombinacji dla danej liczby obiektów. COS = COS ## Zwraca cosinus liczby. COSH = COSH ## Zwraca cosinus hiperboliczny liczby. DEGREES = STOPNIE ## Konwertuje radiany na stopnie. EVEN = ZAOKR.DO.PARZ ## Zaokr?gla liczb? w gór? do najbli?szej liczby parzystej. EXP = EXP ## Zwraca warto?? liczby e podniesionej do pot?gi okre?lonej przez podan? liczb?. FACT = SILNIA ## Zwraca silni? liczby. FACTDOUBLE = FACTDOUBLE ## Zwraca podwójn? silni? liczby. FLOOR = ZAOKR.W.D?? ## Zaokr?gla liczb? w dó?, w kierunku zera. GCD = GCD ## Zwraca najwi?kszy wspólny dzielnik. INT = ZAOKR.DO.CA?K ## Zaokr?gla liczb? w dó? do najbli?szej liczby ca?kowitej. LCM = LCM ## Zwraca najmniejsz? wspóln? wielokrotno??. LN = LN ## Zwraca logarytm naturalny podanej liczby. LOG = LOG ## Zwraca logarytm danej liczby przy zadanej podstawie. LOG10 = LOG10 ## Zwraca logarytm dziesi?tny liczby. MDETERM = WYZNACZNIK.MACIERZY ## Zwraca wyznacznik macierzy tablicy. MINVERSE = MACIERZ.ODW ## Zwraca odwrotno?? macierzy tablicy. MMULT = MACIERZ.ILOCZYN ## Zwraca iloczyn macierzy dwóch tablic. MOD = MOD ## Zwraca reszt? z dzielenia. MROUND = MROUND ## Zwraca liczb? zaokr?glon? do ??danej wielokrotno?ci. MULTINOMIAL = MULTINOMIAL ## Zwraca wielomian dla zbioru liczb. ODD = ZAOKR.DO.NPARZ ## Zaokr?gla liczb? w gór? do najbli?szej liczby nieparzystej. PI = PI ## Zwraca warto?? liczby Pi. POWER = POT?GA ## Zwraca liczb? podniesion? do pot?gi. PRODUCT = ILOCZYN ## Mno?y argumenty. QUOTIENT = QUOTIENT ## Zwraca iloraz (ca?kowity). RADIANS = RADIANY ## Konwertuje stopnie na radiany. RAND = LOS ## Zwraca liczb? pseudolosow? z zakresu od 0 do 1. RANDBETWEEN = RANDBETWEEN ## Zwraca liczb? pseudolosow? z zakresu okre?lonego przez podane argumenty. ROMAN = RZYMSKIE ## Konwertuje liczb? arabsk? na rzymsk? jako tekst. ROUND = ZAOKR ## Zaokr?gla liczb? do okre?lonej liczby cyfr. ROUNDDOWN = ZAOKR.D?? ## Zaokr?gla liczb? w dó?, w kierunku zera. ROUNDUP = ZAOKR.G?RA ## Zaokr?gla liczb? w gór?, w kierunku od zera. SERIESSUM = SERIESSUM ## Zwraca sum? szeregu pot?gowego na podstawie wzoru. SIGN = ZNAK.LICZBY ## Zwraca znak liczby. SIN = SIN ## Zwraca sinus danego k?ta. SINH = SINH ## Zwraca sinus hiperboliczny liczby. SQRT = PIERWIASTEK ## Zwraca dodatni pierwiastek kwadratowy. SQRTPI = SQRTPI ## Zwraca pierwiastek kwadratowy iloczynu (liczba * Pi). SUBTOTAL = SUMY.PO?REDNIE ## Zwraca sum? cz??ciow? listy lub bazy danych. SUM = SUMA ## Dodaje argumenty. SUMIF = SUMA.JE?ELI ## Dodaje komórki okre?lone przez podane kryterium. SUMIFS = SUMA.WARUNK?W ## Dodaje komórki w zakresie, które spe?niaj? wiele kryteriów. SUMPRODUCT = SUMA.ILOCZYN?W ## Zwraca sum? iloczynów odpowiednich elementów tablicy. SUMSQ = SUMA.KWADRAT?W ## Zwraca sum? kwadratów argumentów. SUMX2MY2 = SUMA.X2.M.Y2 ## Zwraca sum? ró?nic kwadratów odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach. SUMX2PY2 = SUMA.X2.P.Y2 ## Zwraca sum? sum kwadratów odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach. SUMXMY2 = SUMA.XMY.2 ## Zwraca sum? kwadratów ró?nic odpowiednich warto?ci w dwóch tablicach. TAN = TAN ## Zwraca tangens liczby. TANH = TANH ## Zwraca tangens hiperboliczny liczby. TRUNC = LICZBA.CA?K ## Przycina liczb? do warto?ci ca?kowitej. ## ## Statistical functions Funkcje statystyczne ## AVEDEV = ODCH.?REDNIE ## Zwraca ?redni? warto?? odchyleń absolutnych punktów danych od ich warto?ci ?redniej. AVERAGE = ?REDNIA ## Zwraca warto?? ?redni? argumentów. AVERAGEA = ?REDNIA.A ## Zwraca warto?? ?redni? argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. AVERAGEIF = ?REDNIA.JE?ELI ## Zwraca ?redni? (?redni? arytmetyczn?) wszystkich komórek w zakresie, które spe?niaj? podane kryteria. AVERAGEIFS = ?REDNIA.WARUNK?W ## Zwraca ?redni? (?redni? arytmetyczn?) wszystkich komórek, które spe?niaj? jedno lub wi?cej kryteriów. BETADIST = ROZK?AD.BETA ## Zwraca skumulowan? funkcj? g?sto?ci prawdopodobieństwa beta. BETAINV = ROZK?AD.BETA.ODW ## Zwraca odwrotno?? skumulowanej funkcji g?sto?ci prawdopodobieństwa beta. BINOMDIST = ROZK?AD.DWUM ## Zwraca pojedynczy sk?adnik dwumianowego rozk?adu prawdopodobieństwa. CHIDIST = ROZK?AD.CHI ## Zwraca warto?? jednostronnego prawdopodobieństwa rozk?adu chi-kwadrat. CHIINV = ROZK?AD.CHI.ODW ## Zwraca odwrotno?? warto?ci jednostronnego prawdopodobieństwa rozk?adu chi-kwadrat. CHITEST = TEST.CHI ## Zwraca test niezale?no?ci. CONFIDENCE = UFNO?? ## Zwraca interwa? ufno?ci dla ?redniej populacji. CORREL = WSP.KORELACJI ## Zwraca wspó?czynnik korelacji dwóch zbiorów danych. COUNT = ILE.LICZB ## Zlicza liczby znajduj?ce si? na li?cie argumentów. COUNTA = ILE.NIEPUSTYCH ## Zlicza warto?ci znajduj?ce si? na li?cie argumentów. COUNTBLANK = LICZ.PUSTE ## Zwraca liczb? pustych komórek w pewnym zakresie. COUNTIF = LICZ.JE?ELI ## Zlicza komórki wewn?trz zakresu, które spe?niaj? podane kryteria. COUNTIFS = LICZ.WARUNKI ## Zlicza komórki wewn?trz zakresu, które spe?niaj? wiele kryteriów. COVAR = KOWARIANCJA ## Zwraca kowariancj?, czyli ?redni? warto?? iloczynów odpowiednich odchyleń. CRITBINOM = PR?G.ROZK?AD.DWUM ## Zwraca najmniejsz? warto??, dla której skumulowany rozk?ad dwumianowy jest mniejszy ni? warto?? kryterium lub równy jej. DEVSQ = ODCH.KWADRATOWE ## Zwraca sum? kwadratów odchyleń. EXPONDIST = ROZK?AD.EXP ## Zwraca rozk?ad wyk?adniczy. FDIST = ROZK?AD.F ## Zwraca rozk?ad prawdopodobieństwa F. FINV = ROZK?AD.F.ODW ## Zwraca odwrotno?? rozk?adu prawdopodobieństwa F. FISHER = ROZK?AD.FISHER ## Zwraca transformacj? Fishera. FISHERINV = ROZK?AD.FISHER.ODW ## Zwraca odwrotno?? transformacji Fishera. FORECAST = REGLINX ## Zwraca warto?? trendu liniowego. FREQUENCY = CZ?STO?? ## Zwraca rozk?ad cz?stotliwo?ci jako tablic? pionow?. FTEST = TEST.F ## Zwraca wynik testu F. GAMMADIST = ROZK?AD.GAMMA ## Zwraca rozk?ad gamma. GAMMAINV = ROZK?AD.GAMMA.ODW ## Zwraca odwrotno?? skumulowanego rozk?adu gamma. GAMMALN = ROZK?AD.LIN.GAMMA ## Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma, Γ(x). GEOMEAN = ?REDNIA.GEOMETRYCZNA ## Zwraca ?redni? geometryczn?. GROWTH = REGEXPW ## Zwraca warto?ci trendu wyk?adniczego. HARMEAN = ?REDNIA.HARMONICZNA ## Zwraca ?redni? harmoniczn?. HYPGEOMDIST = ROZK?AD.HIPERGEOM ## Zwraca rozk?ad hipergeometryczny. INTERCEPT = ODCI?TA ## Zwraca punkt przeci?cia osi pionowej z lini? regresji liniowej. KURT = KURTOZA ## Zwraca kurtoz? zbioru danych. LARGE = MAX.K ## Zwraca k-t? najwi?ksz? warto?? ze zbioru danych. LINEST = REGLINP ## Zwraca parametry trendu liniowego. LOGEST = REGEXPP ## Zwraca parametry trendu wyk?adniczego. LOGINV = ROZK?AD.LOG.ODW ## Zwraca odwrotno?? rozk?adu logarytmu naturalnego. LOGNORMDIST = ROZK?AD.LOG ## Zwraca skumulowany rozk?ad logarytmu naturalnego. MAX = MAX ## Zwraca maksymaln? warto?? listy argumentów. MAXA = MAX.A ## Zwraca maksymaln? warto?? listy argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. MEDIAN = MEDIANA ## Zwraca median? podanych liczb. MIN = MIN ## Zwraca minimaln? warto?? listy argumentów. MINA = MIN.A ## Zwraca najmniejsz? warto?? listy argumentów, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. MODE = WYST.NAJCZ??CIEJ ## Zwraca warto?? najcz??ciej wyst?puj?c? w zbiorze danych. NEGBINOMDIST = ROZK?AD.DWUM.PRZEC ## Zwraca ujemny rozk?ad dwumianowy. NORMDIST = ROZK?AD.NORMALNY ## Zwraca rozk?ad normalny skumulowany. NORMINV = ROZK?AD.NORMALNY.ODW ## Zwraca odwrotno?? rozk?adu normalnego skumulowanego. NORMSDIST = ROZK?AD.NORMALNY.S ## Zwraca standardowy rozk?ad normalny skumulowany. NORMSINV = ROZK?AD.NORMALNY.S.ODW ## Zwraca odwrotno?? standardowego rozk?adu normalnego skumulowanego. PEARSON = PEARSON ## Zwraca wspó?czynnik korelacji momentu iloczynu Pearsona. PERCENTILE = PERCENTYL ## Wyznacza k-ty percentyl warto?ci w zakresie. PERCENTRANK = PROCENT.POZYCJA ## Zwraca procentow? pozycj? warto?ci w zbiorze danych. PERMUT = PERMUTACJE ## Zwraca liczb? permutacji dla danej liczby obiektów. POISSON = ROZK?AD.POISSON ## Zwraca rozk?ad Poissona. PROB = PRAWDPD ## Zwraca prawdopodobieństwo, ?e warto?ci w zakresie le?? pomi?dzy dwiema granicami. QUARTILE = KWARTYL ## Wyznacza kwartyl zbioru danych. RANK = POZYCJA ## Zwraca pozycj? liczby na li?cie liczb. RSQ = R.KWADRAT ## Zwraca kwadrat wspó?czynnika korelacji momentu iloczynu Pearsona. SKEW = SKO?NO?? ## Zwraca sko?no?? rozk?adu. SLOPE = NACHYLENIE ## Zwraca nachylenie linii regresji liniowej. SMALL = MIN.K ## Zwraca k-t? najmniejsz? warto?? ze zbioru danych. STANDARDIZE = NORMALIZUJ ## Zwraca warto?? znormalizowan?. STDEV = ODCH.STANDARDOWE ## Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki. STDEVA = ODCH.STANDARDOWE.A ## Szacuje odchylenie standardowe na podstawie próbki, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. STDEVP = ODCH.STANDARD.POPUL ## Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji. STDEVPA = ODCH.STANDARD.POPUL.A ## Oblicza odchylenie standardowe na podstawie ca?ej populacji, z uwzgl?dnieniem liczb, teksów i warto?ci logicznych. STEYX = REGB?STD ## Zwraca b??d standardowy przewidzianej warto?ci y dla ka?dej warto?ci x w regresji. TDIST = ROZK?AD.T ## Zwraca rozk?ad t-Studenta. TINV = ROZK?AD.T.ODW ## Zwraca odwrotno?? rozk?adu t-Studenta. TREND = REGLINW ## Zwraca warto?ci trendu liniowego. TRIMMEAN = ?REDNIA.WEWN ## Zwraca ?redni? warto?? dla wn?trza zbioru danych. TTEST = TEST.T ## Zwraca prawdopodobieństwo zwi?zane z testem t-Studenta. VAR = WARIANCJA ## Szacuje wariancj? na podstawie próbki. VARA = WARIANCJA.A ## Szacuje wariancj? na podstawie próbki, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. VARP = WARIANCJA.POPUL ## Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji. VARPA = WARIANCJA.POPUL.A ## Oblicza wariancj? na podstawie ca?ej populacji, z uwzgl?dnieniem liczb, tekstów i warto?ci logicznych. WEIBULL = ROZK?AD.WEIBULL ## Zwraca rozk?ad Weibulla. ZTEST = TEST.Z ## Zwraca warto?? jednostronnego prawdopodobieństwa testu z. ## ## Text functions Funkcje tekstowe ## ASC = ASC ## Zamienia litery angielskie lub katakana o pe?nej szeroko?ci (dwubajtowe) w ci?gu znaków na znaki o szeroko?ci po?ówkowej (jednobajtowe). BAHTTEXT = BAHTTEXT ## Konwertuje liczb? na tekst, stosuj?c format walutowy ? (baht). CHAR = ZNAK ## Zwraca znak o podanym numerze kodu. CLEAN = OCZY?? ## Usuwa z tekstu wszystkie znaki, które nie mog? by? drukowane. CODE = KOD ## Zwraca kod numeryczny pierwszego znaku w ci?gu tekstowym. CONCATENATE = Z??CZ.TEKSTY ## ??czy kilka oddzielnych tekstów w jeden tekst. DOLLAR = KWOTA ## Konwertuje liczb? na tekst, stosuj?c format walutowy $ (dolar). EXACT = POR?WNAJ ## Sprawdza identyczno?? dwóch warto?ci tekstowych. FIND = ZNAJD? ## Znajduje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (z uwzgl?dnieniem wielkich i ma?ych liter). FINDB = ZNAJD?B ## Znajduje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (z uwzgl?dnieniem wielkich i ma?ych liter). FIXED = ZAOKR.DO.TEKST ## Formatuje liczb? jako tekst przy sta?ej liczbie miejsc dziesi?tnych. JIS = JIS ## Zmienia litery angielskie lub katakana o szeroko?ci po?ówkowej (jednobajtowe) w ci?gu znaków na znaki o pe?nej szeroko?ci (dwubajtowe). LEFT = LEWY ## Zwraca skrajne lewe znaki z warto?ci tekstowej. LEFTB = LEWYB ## Zwraca skrajne lewe znaki z warto?ci tekstowej. LEN = D? ## Zwraca liczb? znaków ci?gu tekstowego. LENB = D?.B ## Zwraca liczb? znaków ci?gu tekstowego. LOWER = LITERY.MA?E ## Konwertuje wielkie litery tekstu na ma?e litery. MID = FRAGMENT.TEKSTU ## Zwraca okre?lon? liczb? znaków z ci?gu tekstowego, zaczynaj?c od zadanej pozycji. MIDB = FRAGMENT.TEKSTU.B ## Zwraca okre?lon? liczb? znaków z ci?gu tekstowego, zaczynaj?c od zadanej pozycji. PHONETIC = PHONETIC ## Wybiera znaki fonetyczne (furigana) z ci?gu tekstowego. PROPER = Z.WIELKIEJ.LITERY ## Zast?puje pierwsz? liter? ka?dego wyrazu tekstu wielk? liter?. REPLACE = ZAST?P ## Zast?puje znaki w tek?cie. REPLACEB = ZAST?P.B ## Zast?puje znaki w tek?cie. REPT = POWT ## Powiela tekst dan? liczb? razy. RIGHT = PRAWY ## Zwraca skrajne prawe znaki z warto?ci tekstowej. RIGHTB = PRAWYB ## Zwraca skrajne prawe znaki z warto?ci tekstowej. SEARCH = SZUKAJ.TEKST ## Wyszukuje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (bez uwzgl?dniania wielko?ci liter). SEARCHB = SZUKAJ.TEKST.B ## Wyszukuje jedn? warto?? tekstow? wewn?trz innej (bez uwzgl?dniania wielko?ci liter). SUBSTITUTE = PODSTAW ## Podstawia nowy tekst w miejsce poprzedniego tekstu w ci?gu tekstowym. T = T ## Konwertuje argumenty na tekst. TEXT = TEKST ## Formatuje liczb? i konwertuje j? na tekst. TRIM = USU?.ZB?DNE.ODST?PY ## Usuwa spacje z tekstu. UPPER = LITERY.WIELKIE ## Konwertuje znaki tekstu na wielkie litery. VALUE = WARTO?? ## Konwertuje argument tekstowy na liczb?.