## ## PHPExcel ## ## Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel ## ## This library is free software; you can redistribute it and/or ## modify it under the terms of the GNU Lesser General Public ## License as published by the Free Software Foundation; either ## version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. ## ## This library is distributed in the hope that it will be useful, ## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of ## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU ## Lesser General Public License for more details. ## ## You should have received a copy of the GNU Lesser General Public ## License along with this library; if not, write to the Free Software ## Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA ## ## @category PHPExcel ## @package PHPExcel_Calculation ## @copyright Copyright (c) 2006 - 2013 PHPExcel (http://www.codeplex.com/PHPExcel) ## @license http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.txt LGPL ## @version ##VERSION##, ##DATE## ## ## Data in this file derived from http://www.piuha.fi/excel-function-name-translation/ ## ## ## ## Add-in and Automation functions Tilf?jelsesprogram- og automatiseringsfunktioner ## GETPIVOTDATA = HENTPIVOTDATA ## Returnerer data, der er lagret i en pivottabelrapport ## ## Cube functions Kubefunktioner ## CUBEKPIMEMBER = KUBE.KPI.MEDLEM ## Returnerer navn, egenskab og m?l for en KPI-indikator og viser navnet og egenskaben i cellen. En KPI-indikator er en m?lbar st?rrelse, f.eks. bruttooverskud pr. m?ned eller personaleudskiftning pr. kvartal, der bruges til at overv?ge en organisations pr?stationer. CUBEMEMBER = KUBE.MEDLEM ## Returnerer et medlem eller en tupel fra kubehierarkiet. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben. CUBEMEMBERPROPERTY = KUBEMEDLEM.EGENSKAB ## Returnerer v?rdien af en egenskab for et medlem i kuben. Bruges til at validere, om et medlemsnavn findes i kuben, og returnere den angivne egenskab for medlemmet. CUBERANKEDMEMBER = KUBEMEDLEM.RANG ## Returnerer det n'te eller rangordnede medlem i et s?t. Bruges til at returnere et eller flere elementer i et s?t, f.eks. tops?lgere eller de 10 bedste elever. CUBESET = KUBES?T ## Definerer et beregnet s?t medlemmer eller tupler ved at sende et s?tudtryk til kuben p? serveren, som opretter s?ttet og returnerer det til Microsoft Office Excel. CUBESETCOUNT = KUBES?T.T?L ## Returnerer antallet af elementer i et s?t. CUBEVALUE = KUBEV?RDI ## Returnerer en sammenlagt (aggregeret) v?rdi fra en kube. ## ## Database functions Databasefunktioner ## DAVERAGE = DMIDDEL ## Returnerer gennemsnittet af markerede databaseposter DCOUNT = DT?L ## T?ller de celler, der indeholder tal, i en database DCOUNTA = DT?LV ## T?ller udfyldte celler i en database DGET = DHENT ## Uddrager en enkelt post, der opfylder de angivne kriterier, fra en database DMAX = DMAKS ## Returnerer den st?rste v?rdi blandt markerede databaseposter DMIN = DMIN ## Returnerer den mindste v?rdi blandt markerede databaseposter DPRODUCT = DPRODUKT ## Ganger v?rdierne i et bestemt felt med poster, der opfylder kriterierne i en database DSTDEV = DSTDAFV ## Beregner et sk?n over standardafvigelsen baseret p? en stikpr?ve af markerede databaseposter DSTDEVP = DSTDAFVP ## Beregner standardafvigelsen baseret p? hele populationen af markerede databaseposter DSUM = DSUM ## Sammenl?gger de tal i feltkolonnen i databasen, der opfylder kriterierne DVAR = DVARIANS ## Beregner varians baseret p? en stikpr?ve af markerede databaseposter DVARP = DVARIANSP ## Beregner varians baseret p? hele populationen af markerede databaseposter ## ## Date and time functions Dato- og klokkesl?tsfunktioner ## DATE = DATO ## Returnerer serienummeret for en bestemt dato DATEVALUE = DATOV?RDI ## Konverterer en dato i form af tekst til et serienummer DAY = DAG ## Konverterer et serienummer til en dag i m?neden DAYS360 = DAGE360 ## Beregner antallet af dage mellem to datoer p? grundlag af et ?r med 360 dage EDATE = EDATO ## Returnerer serienummeret for den dato, der ligger det angivne antal m?neder f?r eller efter startdatoen EOMONTH = SLUT.P?.M?NED ## Returnerer serienummeret p? den sidste dag i m?neden f?r eller efter et angivet antal m?neder HOUR = TIME ## Konverterer et serienummer til en time MINUTE = MINUT ## Konverterer et serienummer til et minut MONTH = M?NED ## Konverterer et serienummer til en m?ned NETWORKDAYS = ANTAL.ARBEJDSDAGE ## Returnerer antallet af hele arbejdsdage mellem to datoer NOW = NU ## Returnerer serienummeret for den aktuelle dato eller det aktuelle klokkesl?t SECOND = SEKUND ## Konverterer et serienummer til et sekund TIME = KLOKKESL?T ## Returnerer serienummeret for et bestemt klokkesl?t TIMEVALUE = TIDSV?RDI ## Konverterer et klokkesl?t i form af tekst til et serienummer TODAY = IDAG ## Returnerer serienummeret for dags dato WEEKDAY = UGEDAG ## Konverterer et serienummer til en ugedag WEEKNUM = UGE.NR ## Konverterer et serienummer til et tal, der angiver ugenummeret i ?ret WORKDAY = ARBEJDSDAG ## Returnerer serienummeret for dagen f?r eller efter det angivne antal arbejdsdage YEAR = ?R ## Konverterer et serienummer til et ?r YEARFRAC = ?R.BR?K ## Returnerer ?rsbr?ken, der repr?senterer antallet af hele dage mellem startdato og slutdato ## ## Engineering functions Tekniske funktioner ## BESSELI = BESSELI ## Returnerer den modificerede Bessel-funktion In(x) BESSELJ = BESSELJ ## Returnerer Bessel-funktionen Jn(x) BESSELK = BESSELK ## Returnerer den modificerede Bessel-funktion Kn(x) BESSELY = BESSELY ## Returnerer Bessel-funktionen Yn(x) BIN2DEC = BIN.TIL.DEC ## Konverterer et bin?rt tal til et decimaltal BIN2HEX = BIN.TIL.HEX ## Konverterer et bin?rt tal til et heksadecimalt tal BIN2OCT = BIN.TIL.OKT ## Konverterer et bin?rt tal til et oktaltal. COMPLEX = KOMPLEKS ## Konverterer reelle og imagin?re koefficienter til et komplekst tal CONVERT = KONVERTER ## Konverterer et tal fra én m?leenhed til en anden DEC2BIN = DEC.TIL.BIN ## Konverterer et decimaltal til et bin?rt tal DEC2HEX = DEC.TIL.HEX ## Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal DEC2OCT = DEC.TIL.OKT ## Konverterer et decimaltal til et oktaltal DELTA = DELTA ## Tester, om to v?rdier er ens ERF = FEJLFUNK ## Returner fejlfunktionen ERFC = FEJLFUNK.KOMP ## Returnerer den komplement?re fejlfunktion GESTEP = GETRIN ## Tester, om et tal er st?rre end en gr?nsev?rdi HEX2BIN = HEX.TIL.BIN ## Konverterer et heksadecimalt tal til et bin?rt tal HEX2DEC = HEX.TIL.DEC ## Konverterer et decimaltal til et heksadecimalt tal HEX2OCT = HEX.TIL.OKT ## Konverterer et heksadecimalt tal til et oktaltal IMABS = IMAGABS ## Returnerer den absolutte v?rdi (modulus) for et komplekst tal IMAGINARY = IMAGIN?R ## Returnerer den imagin?re koefficient for et komplekst tal IMARGUMENT = IMAGARGUMENT ## Returnerer argumentet theta, en vinkel udtrykt i radianer IMCONJUGATE = IMAGKONJUGERE ## Returnerer den komplekse konjugation af et komplekst tal IMCOS = IMAGCOS ## Returnerer et komplekst tals cosinus IMDIV = IMAGDIV ## Returnerer kvotienten for to komplekse tal IMEXP = IMAGEKSP ## Returnerer et komplekst tals eksponentialfunktion IMLN = IMAGLN ## Returnerer et komplekst tals naturlige logaritme IMLOG10 = IMAGLOG10 ## Returnerer et komplekst tals s?dvanlige logaritme (titalslogaritme) IMLOG2 = IMAGLOG2 ## Returnerer et komplekst tals s?dvanlige logaritme (totalslogaritme) IMPOWER = IMAGPOTENS ## Returnerer et komplekst tal opl?ftet i en heltalspotens IMPRODUCT = IMAGPRODUKT ## Returnerer produktet af komplekse tal IMREAL = IMAGREELT ## Returnerer den reelle koefficient for et komplekst tal IMSIN = IMAGSIN ## Returnerer et komplekst tals sinus IMSQRT = IMAGKVROD ## Returnerer et komplekst tals kvadratrod IMSUB = IMAGSUB ## Returnerer forskellen mellem to komplekse tal IMSUM = IMAGSUM ## Returnerer summen af komplekse tal OCT2BIN = OKT.TIL.BIN ## Konverterer et oktaltal til et bin?rt tal OCT2DEC = OKT.TIL.DEC ## Konverterer et oktaltal til et decimaltal OCT2HEX = OKT.TIL.HEX ## Konverterer et oktaltal til et heksadecimalt tal ## ## Financial functions Finansielle funktioner ## ACCRINT = P?L?BRENTE ## Returnerer den p?l?bne rente for et v?rdipapir med periodiske renteudbetalinger ACCRINTM = P?L?BRENTE.UDL?B ## Returnerer den p?l?bne rente for et v?rdipapir, hvor renteudbetalingen finder sted ved papirets udl?b AMORDEGRC = AMORDEGRC ## Returnerer afskrivningsbel?bet for hver regnskabsperiode ved hj?lp af en afskrivningskoefficient AMORLINC = AMORLINC ## Returnerer afskrivningsbel?bet for hver regnskabsperiode COUPDAYBS = KUPONDAGE.SA ## Returnerer antallet af dage fra starten af kuponperioden til afregningsdatoen COUPDAYS = KUPONDAGE.A ## Returnerer antallet af dage fra begyndelsen af kuponperioden til afregningsdatoen COUPDAYSNC = KUPONDAGE.ANK ## Returnerer antallet af dage i den kuponperiode, der indeholder afregningsdatoen COUPNCD = KUPONDAG.N?STE ## Returnerer den n?ste kupondato efter afregningsdatoen COUPNUM = KUPONBETALINGER ## Returnerer antallet af kuponudbetalinger mellem afregnings- og udl?bsdatoen COUPPCD = KUPONDAG.FORRIGE ## Returnerer den forrige kupondato f?r afregningsdatoen CUMIPMT = AKKUM.RENTE ## Returnerer den akkumulerede rente, der betales p? et l?n mellem to perioder CUMPRINC = AKKUM.HOVEDSTOL ## Returnerer den akkumulerede nedbringelse af hovedstol mellem to perioder DB = DB ## Returnerer afskrivningen p? et aktiv i en angivet periode ved anvendelse af saldometoden DDB = DSA ## Returnerer afskrivningsbel?bet for et aktiv over en bestemt periode ved anvendelse af dobbeltsaldometoden eller en anden afskrivningsmetode, som du angiver DISC = DISKONTO ## Returnerer et v?rdipapirs diskonto DOLLARDE = KR.DECIMAL ## Konverterer en kronepris udtrykt som br?k til en kronepris udtrykt som decimaltal DOLLARFR = KR.BR?K ## Konverterer en kronepris udtrykt som decimaltal til en kronepris udtrykt som br?k DURATION = VARIGHED ## Returnerer den ?rlige l?betid for et v?rdipapir med periodiske renteudbetalinger EFFECT = EFFEKTIV.RENTE ## Returnerer den ?rlige effektive rente FV = FV ## Returnerer fremtidsv?rdien af en investering FVSCHEDULE = FVTABEL ## Returnerer den fremtidige v?rdi af en hovedstol, n?r der er tilskrevet rente og rentes rente efter forskellige rentesatser INTRATE = RENTEFOD ## Returnerer renten p? et fuldt ud investeret v?rdipapir IPMT = R.YDELSE ## Returnerer renten fra en investering for en given periode IRR = IA ## Returnerer den interne rente for en r?kke pengestr?mme ISPMT = ISPMT ## Beregner den betalte rente i l?bet af en bestemt investeringsperiode MDURATION = MVARIGHED ## Returnerer Macauleys modificerede l?betid for et v?rdipapir med en formodet pari p? kr. 100 MIRR = MIA ## Returnerer den interne forrentning, hvor positive og negative pengestr?mme finansieres til forskellig rente NOMINAL = NOMINEL ## Returnerer den ?rlige nominelle rente NPER = NPER ## Returnerer antallet af perioder for en investering NPV = NUTIDSV?RDI ## Returnerer nettonutidsv?rdien for en investering baseret p? en r?kke periodiske pengestr?mme og en diskonteringssats ODDFPRICE = ULIGE.KURS.P?LYDENDE ## Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel v?rdi for et v?rdipapir med en ulige (kort eller lang) f?rste periode ODDFYIELD = ULIGE.F?RSTE.AFKAST ## Returnerer afkastet for et v?rdipapir med ulige f?rste periode ODDLPRICE = ULIGE.SIDSTE.KURS ## Returnerer kursen pr. kr. 100 nominel v?rdi for et v?rdipapir med ulige sidste periode ODDLYIELD = ULIGE.SIDSTE.AFKAST ## Returnerer afkastet for et v?rdipapir med ulige sidste periode PMT = YDELSE ## Returnerer renten fra en investering for en given periode PPMT = H.YDELSE ## Returnerer ydelsen p? hovedstolen for en investering i en given periode PRICE = KURS ## Returnerer kursen pr. kr 100 nominel v?rdi for et v?rdipapir med periodiske renteudbetalinger PRICEDISC = KURS.DISKONTO ## Returnerer kursen pr. kr 100 nominel v?rdi for et diskonteret v?rdipapir PRICEMAT = KURS.UDL?B ## Returnerer kursen pr. kr 100 nominel v?rdi for et v?rdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udl?b PV = NV ## Returnerer den nuv?rende v?rdi af en investering RATE = RENTE ## Returnerer renten i hver periode for en annuitet RECEIVED = MODTAGET.VED.UDL?B ## Returnerer det bel?b, der modtages ved udl?bet af et fuldt ud investeret v?rdipapir SLN = LA ## Returnerer den line?re afskrivning for et aktiv i en enkelt periode SYD = ?RSAFSKRIVNING ## Returnerer den ?rlige afskrivning p? et aktiv i en bestemt periode TBILLEQ = STATSOBLIGATION ## Returnerer det obligations?kvivalente afkast for en statsobligation TBILLPRICE = STATSOBLIGATION.KURS ## Returnerer kursen pr. kr 100 nominel v?rdi for en statsobligation TBILLYIELD = STATSOBLIGATION.AFKAST ## Returnerer en afkastet p? en statsobligation VDB = VSA ## Returnerer afskrivningen p? et aktiv i en angivet periode, herunder delperioder, ved brug af dobbeltsaldometoden XIRR = INTERN.RENTE ## Returnerer den interne rente for en plan over pengestr?mme, der ikke beh?ver at v?re periodiske XNPV = NETTO.NUTIDSV?RDI ## Returnerer nutidsv?rdien for en plan over pengestr?mme, der ikke beh?ver at v?re periodiske YIELD = AFKAST ## Returnerer afkastet for et v?rdipapir med periodiske renteudbetalinger YIELDDISC = AFKAST.DISKONTO ## Returnerer det ?rlige afkast for et diskonteret v?rdipapir, f.eks. en statsobligation YIELDMAT = AFKAST.UDL?BSDATO ## Returnerer det ?rlige afkast for et v?rdipapir, hvor renten udbetales ved papirets udl?b ## ## Information functions Informationsfunktioner ## CELL = CELLE ## Returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle ERROR.TYPE = FEJLTYPE ## Returnerer et tal, der svarer til en fejltype INFO = INFO ## Returnerer oplysninger om det aktuelle operativmilj? ISBLANK = ER.TOM ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er tom ISERR = ER.FJL ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er en fejlv?rdi undtagen #I/T ISERROR = ER.FEJL ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er en fejlv?rdi ISEVEN = ER.LIGE ## Returnerer SAND, hvis tallet er lige ISLOGICAL = ER.LOGISK ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er en logisk v?rdi ISNA = ER.IKKE.TILG?NGELIG ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er fejlv?rdien #I/T ISNONTEXT = ER.IKKE.TEKST ## Returnerer SAND, hvis v?rdien ikke er tekst ISNUMBER = ER.TAL ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er et tal ISODD = ER.ULIGE ## Returnerer SAND, hvis tallet er ulige ISREF = ER.REFERENCE ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er en reference ISTEXT = ER.TEKST ## Returnerer SAND, hvis v?rdien er tekst N = TAL ## Returnerer en v?rdi konverteret til et tal NA = IKKE.TILG?NGELIG ## Returnerer fejlv?rdien #I/T TYPE = V?RDITYPE ## Returnerer et tal, der angiver datatypen for en v?rdi ## ## Logical functions Logiske funktioner ## AND = OG ## Returnerer SAND, hvis alle argumenterne er sande FALSE = FALSK ## Returnerer den logiske v?rdi FALSK IF = HVIS ## Angiver en logisk test, der skal udf?res IFERROR = HVIS.FEJL ## Returnerer en v?rdi, du angiver, hvis en formel evauleres som en fejl. Returnerer i modsat fald resultatet af formlen NOT = IKKE ## Vender argumentets logik om OR = ELLER ## Returneret v?rdien SAND, hvis mindst ét argument er sandt TRUE = SAND ## Returnerer den logiske v?rdi SAND ## ## Lookup and reference functions Opslags- og referencefunktioner ## ADDRESS = ADRESSE ## Returnerer en reference som tekst til en enkelt celle i et regneark AREAS = OMR?DER ## Returnerer antallet af omr?der i en reference CHOOSE = V?LG ## V?lger en v?rdi p? en liste med v?rdier COLUMN = KOLONNE ## Returnerer kolonnenummeret i en reference COLUMNS = KOLONNER ## Returnerer antallet af kolonner i en reference HLOOKUP = VOPSLAG ## S?ger i den ?verste r?kke af en matrix og returnerer v?rdien af den angivne celle HYPERLINK = HYPERLINK ## Opretter en genvej kaldet et hyperlink, der ?bner et dokument, som er lagret p? en netv?rksserver, p? et intranet eller p? internettet INDEX = INDEKS ## Anvender et indeks til at v?lge en v?rdi fra en reference eller en matrix INDIRECT = INDIREKTE ## Returnerer en reference, der er angivet af en tekstv?rdi LOOKUP = SL?.OP ## S?ger v?rdier i en vektor eller en matrix MATCH = SAMMENLIGN ## S?ger v?rdier i en reference eller en matrix OFFSET = FORSKYDNING ## Returnerer en reference forskudt i forhold til en given reference ROW = R?KKE ## Returnerer r?kkenummeret for en reference ROWS = R?KKER ## Returnerer antallet af r?kker i en reference RTD = RTD ## Henter realtidsdata fra et program, der underst?tter COM-automatisering (Automation: En metode til at arbejde med objekter fra et andet program eller udviklingsv?rkt?j. Automation, som tidligere blev kaldt OLE Automation, er en industristandard og en funktion i COM (Component Object Model).) TRANSPOSE = TRANSPONER ## Returnerer en transponeret matrix VLOOKUP = LOPSLAG ## S?ger i ?verste r?kke af en matrix og flytter p? tv?rs af r?kken for at returnere en cellev?rdi ## ## Math and trigonometry functions Matematiske og trigonometriske funktioner ## ABS = ABS ## Returnerer den absolutte v?rdi af et tal ACOS = ARCCOS ## Returnerer et tals arcus cosinus ACOSH = ARCCOSH ## Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af tal ASIN = ARCSIN ## Returnerer et tals arcus sinus ASINH = ARCSINH ## Returnerer den inverse hyperbolske sinus for tal ATAN = ARCTAN ## Returnerer et tals arcus tangens ATAN2 = ARCTAN2 ## Returnerer de angivne x- og y-koordinaters arcus tangens ATANH = ARCTANH ## Returnerer et tals inverse hyperbolske tangens CEILING = AFRUND.LOFT ## Afrunder et tal til n?rmeste heltal eller til n?rmeste multiplum af betydning COMBIN = KOMBIN ## Returnerer antallet af kombinationer for et givet antal objekter COS = COS ## Returnerer et tals cosinus COSH = COSH ## Returnerer den inverse hyperbolske cosinus af et tal DEGREES = GRADER ## Konverterer radianer til grader EVEN = LIGE ## Runder et tal op til n?rmeste lige heltal EXP = EKSP ## Returnerer e opl?ftet til en potens af et angivet tal FACT = FAKULTET ## Returnerer et tals fakultet FACTDOUBLE = DOBBELT.FAKULTET ## Returnerer et tals dobbelte fakultet FLOOR = AFRUND.GULV ## Runder et tal ned mod nul GCD = ST?RSTE.F?LLES.DIVISOR ## Returnerer den st?rste f?lles divisor INT = HELTAL ## Nedrunder et tal til det n?rmeste heltal LCM = MINDSTE.F?LLES.MULTIPLUM ## Returnerer det mindste f?lles multiplum LN = LN ## Returnerer et tals naturlige logaritme LOG = LOG ## Returnerer logaritmen for et tal p? grundlag af et angivet grundtal LOG10 = LOG10 ## Returnerer titalslogaritmen af et tal MDETERM = MDETERM ## Returnerer determinanten for en matrix MINVERSE = MINVERT ## Returnerer den inverse matrix for en matrix MMULT = MPRODUKT ## Returnerer matrixproduktet af to matrixer MOD = REST ## Returnerer restv?rdien fra division MROUND = MAFRUND ## Returnerer et tal afrundet til det ?nskede multiplum MULTINOMIAL = MULTINOMIAL ## Returnerer et multinomialt tals?t ODD = ULIGE ## Runder et tal op til n?rmeste ulige heltal PI = PI ## Returnerer v?rdien af pi POWER = POTENS ## Returnerer resultatet af et tal opl?ftet til en potens PRODUCT = PRODUKT ## Multiplicerer argumenterne QUOTIENT = KVOTIENT ## Returnerer heltalsdelen ved division RADIANS = RADIANER ## Konverterer grader til radianer RAND = SLUMP ## Returnerer et tilf?ldigt tal mellem 0 og 1 RANDBETWEEN = SLUMP.MELLEM ## Returnerer et tilf?ldigt tal mellem de tal, der angives ROMAN = ROMERTAL ## Konverterer et arabertal til romertal som tekst ROUND = AFRUND ## Afrunder et tal til et angivet antal decimaler ROUNDDOWN = RUND.NED ## Runder et tal ned mod nul ROUNDUP = RUND.OP ## Runder et tal op, v?k fra 0 (nul) SERIESSUM = SERIESUM ## Returnerer summen af en potensserie baseret p? en formel SIGN = FORTEGN ## Returnerer et tals fortegn SIN = SIN ## Returnerer en given vinkels sinusv?rdi SINH = SINH ## Returnerer den hyperbolske sinus af et tal SQRT = KVROD ## Returnerer en positiv kvadratrod SQRTPI = KVRODPI ## Returnerer kvadratroden af (tal * pi;) SUBTOTAL = SUBTOTAL ## Returnerer en subtotal p? en liste eller i en database SUM = SUM ## L?gger argumenterne sammen SUMIF = SUM.HVIS ## L?gger de celler sammen, der er specificeret af et givet kriterium. SUMIFS = SUM.HVISER ## L?gger de celler i et omr?de sammen, der opfylder flere kriterier. SUMPRODUCT = SUMPRODUKT ## Returnerer summen af produkter af ens matrixkomponenter SUMSQ = SUMKV ## Returnerer summen af argumenternes kvadrater SUMX2MY2 = SUMX2MY2 ## Returnerer summen af differensen mellem kvadrater af ens v?rdier i to matrixer SUMX2PY2 = SUMX2PY2 ## Returnerer summen af summen af kvadrater af tilsvarende v?rdier i to matrixer SUMXMY2 = SUMXMY2 ## Returnerer summen af kvadrater af differenser mellem ens v?rdier i to matrixer TAN = TAN ## Returnerer et tals tangens TANH = TANH ## Returnerer et tals hyperbolske tangens TRUNC = AFKORT ## Afkorter et tal til et heltal ## ## Statistical functions Statistiske funktioner ## AVEDEV = MAD ## Returnerer den gennemsnitlige numeriske afvigelse fra stikpr?vens middelv?rdi AVERAGE = MIDDEL ## Returnerer middelv?rdien af argumenterne AVERAGEA = MIDDELV ## Returnerer middelv?rdien af argumenterne og medtager tal, tekst og logiske v?rdier AVERAGEIF = MIDDEL.HVIS ## Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelv?rdi) af alle de celler, der opfylder et givet kriterium, i et omr?de AVERAGEIFS = MIDDEL.HVISER ## Returnerer gennemsnittet (den aritmetiske middelv?rdi) af alle de celler, der opfylder flere kriterier. BETADIST = BETAFORDELING ## Returnerer den kumulative betafordelingsfunktion BETAINV = BETAINV ## Returnerer den inverse kumulative fordelingsfunktion for en angivet betafordeling BINOMDIST = BINOMIALFORDELING ## Returnerer punktsandsynligheden for binomialfordelingen CHIDIST = CHIFORDELING ## Returnerer fraktilsandsynligheden for en chi2-fordeling CHIINV = CHIINV ## Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for en chi2-fordeling CHITEST = CHITEST ## Foretager en test for uafh?ngighed CONFIDENCE = KONFIDENSINTERVAL ## Returnerer et konfidensinterval for en population CORREL = KORRELATION ## Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datas?t COUNT = T?L ## T?ller antallet af tal p? en liste med argumenter COUNTA = T?LV ## T?ller antallet af v?rdier p? en liste med argumenter COUNTBLANK = ANTAL.BLANKE ## T?ller antallet af tomme celler i et omr?de COUNTIF = T?LHVIS ## T?ller antallet af celler, som opfylder de givne kriterier, i et omr?de COUNTIFS = T?L.HVISER ## T?ller antallet af de celler, som opfylder flere kriterier, i et omr?de COVAR = KOVARIANS ## Beregner kovariansen mellem to stokastiske variabler CRITBINOM = KRITBINOM ## Returnerer den mindste v?rdi for x, for hvilken det g?lder, at fordelingsfunktionen er mindre end eller lig med kriteriev?rdien. DEVSQ = SAK ## Returnerer summen af de kvadrerede afvigelser fra middelv?rdien EXPONDIST = EKSPFORDELING ## Returnerer eksponentialfordelingen FDIST = FFORDELING ## Returnerer fraktilsandsynligheden for F-fordelingen FINV = FINV ## Returnerer den inverse fraktilsandsynlighed for F-fordelingen FISHER = FISHER ## Returnerer Fisher-transformationen FISHERINV = FISHERINV ## Returnerer den inverse Fisher-transformation FORECAST = PROGNOSE ## Returnerer en prognosev?rdi baseret p? line?r tendens FREQUENCY = FREKVENS ## Returnerer en frekvensfordeling i en s?jlevektor FTEST = FTEST ## Returnerer resultatet af en F-test til sammenligning af varians GAMMADIST = GAMMAFORDELING ## Returnerer fordelingsfunktionen for gammafordelingen GAMMAINV = GAMMAINV ## Returnerer den inverse fordelingsfunktion for gammafordelingen GAMMALN = GAMMALN ## Returnerer den naturlige logaritme til gammafordelingen, G(x) GEOMEAN = GEOMIDDELV?RDI ## Returnerer det geometriske gennemsnit GROWTH = FOR?GELSE ## Returnerer v?rdier langs en eksponentiel tendens HARMEAN = HARMIDDELV?RDI ## Returnerer det harmoniske gennemsnit HYPGEOMDIST = HYPGEOFORDELING ## Returnerer punktsandsynligheden i en hypergeometrisk fordeling INTERCEPT = SK?RING ## Returnerer afsk?ringsv?rdien p? y-aksen i en line?r regression KURT = TOPSTEJL ## Returnerer kurtosisv?rdien for en stokastisk variabel LARGE = STOR ## Returnerer den k'te st?rste v?rdi i et datas?t LINEST = LINREGR ## Returnerer parameterestimaterne for en line?r tendens LOGEST = LOGREGR ## Returnerer parameterestimaterne for en eksponentiel tendens LOGINV = LOGINV ## Returnerer den inverse fordelingsfunktion for lognormalfordelingen LOGNORMDIST = LOGNORMFORDELING ## Returnerer fordelingsfunktionen for lognormalfordelingen MAX = MAKS ## Returnerer den maksimale v?rdi p? en liste med argumenter. MAXA = MAKSV ## Returnerer den maksimale v?rdi p? en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske v?rdier MEDIAN = MEDIAN ## Returnerer medianen for de angivne tal MIN = MIN ## Returnerer den mindste v?rdi p? en liste med argumenter. MINA = MINV ## Returnerer den mindste v?rdi p? en liste med argumenter og medtager tal, tekst og logiske v?rdier MODE = HYPPIGST ## Returnerer den hyppigste v?rdi i et datas?t NEGBINOMDIST = NEGBINOMFORDELING ## Returnerer den negative binomialfordeling NORMDIST = NORMFORDELING ## Returnerer fordelingsfunktionen for normalfordelingen NORMINV = NORMINV ## Returnerer den inverse fordelingsfunktion for normalfordelingen NORMSDIST = STANDARDNORMFORDELING ## Returnerer fordelingsfunktionen for standardnormalfordelingen NORMSINV = STANDARDNORMINV ## Returnerer den inverse fordelingsfunktion for standardnormalfordelingen PEARSON = PEARSON ## Returnerer Pearsons korrelationskoefficient PERCENTILE = FRAKTIL ## Returnerer den k'te fraktil for datas?ttet PERCENTRANK = PROCENTPLADS ## Returnerer den procentuelle rang for en given v?rdi i et datas?t PERMUT = PERMUT ## Returnerer antallet af permutationer for et givet s?t objekter POISSON = POISSON ## Returnerer fordelingsfunktionen for en Poisson-fordeling PROB = SANDSYNLIGHED ## Returnerer intervalsandsynligheden QUARTILE = KVARTIL ## Returnerer kvartilen i et givet datas?t RANK = PLADS ## Returnerer rangen for et tal p? en liste med tal RSQ = FORKLARINGSGRAD ## Returnerer R2-v?rdien fra en simpel line?r regression SKEW = SK?VHED ## Returnerer sk?vheden for en stokastisk variabel SLOPE = H?LDNING ## Returnerer estimatet p? h?ldningen fra en simpel line?r regression SMALL = MINDSTE ## Returnerer den k'te mindste v?rdi i datas?ttet STANDARDIZE = STANDARDISER ## Returnerer en standardiseret v?rdi STDEV = STDAFV ## Estimerer standardafvigelsen p? basis af en stikpr?ve STDEVA = STDAFVV ## Beregner standardafvigelsen p? basis af en pr?ve og medtager tal, tekst og logiske v?rdier STDEVP = STDAFVP ## Beregner standardafvigelsen p? basis af en hel population STDEVPA = STDAFVPV ## Beregner standardafvigelsen p? basis af en hel population og medtager tal, tekst og logiske v?rdier STEYX = STFYX ## Returnerer standardafvigelsen for de estimerede y-v?rdier i den simple line?re regression TDIST = TFORDELING ## Returnerer fordelingsfunktionen for Student's t-fordeling TINV = TINV ## Returnerer den inverse fordelingsfunktion for Student's t-fordeling TREND = TENDENS ## Returnerer v?rdi under antagelse af en line?r tendens TRIMMEAN = TRIMMIDDELV?RDI ## Returnerer den trimmede middelv?rdi for datas?ttet TTEST = TTEST ## Returnerer den sandsynlighed, der er forbundet med Student's t-test VAR = VARIANS ## Beregner variansen p? basis af en pr?ve VARA = VARIANSV ## Beregner variansen p? basis af en pr?ve og medtager tal, tekst og logiske v?rdier VARP = VARIANSP ## Beregner variansen p? basis af hele populationen VARPA = VARIANSPV ## Beregner variansen p? basis af hele populationen og medtager tal, tekst og logiske v?rdier WEIBULL = WEIBULL ## Returnerer fordelingsfunktionen for Weibull-fordelingen ZTEST = ZTEST ## Returnerer sandsynlighedsv?rdien ved en en-sidet z-test ## ## Text functions Tekstfunktioner ## ASC = ASC ## ?ndrer engelske tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i halv bredde (enkelt-byte) BAHTTEXT = BAHTTEKST ## Konverterer et tal til tekst ved hj?lp af valutaformatet ? (baht) CHAR = TEGN ## Returnerer det tegn, der svarer til kodenummeret CLEAN = RENS ## Fjerner alle tegn, der ikke kan udskrives, fra tekst CODE = KODE ## Returnerer en numerisk kode for det f?rste tegn i en tekststreng CONCATENATE = SAMMENK?DNING ## Sammenk?der adskillige tekstelementer til ét tekstelement DOLLAR = KR ## Konverterer et tal til tekst ved hj?lp af valutaformatet kr. (kroner) EXACT = EKSAKT ## Kontrollerer, om to tekstv?rdier er identiske FIND = FIND ## S?ger efter en tekstv?rdi i en anden tekstv?rdi (der skelnes mellem store og sm? bogstaver) FINDB = FINDB ## S?ger efter en tekstv?rdi i en anden tekstv?rdi (der skelnes mellem store og sm? bogstaver) FIXED = FAST ## Formaterer et tal som tekst med et fast antal decimaler JIS = JIS ## ?ndrer engelske tegn i halv bredde (enkelt-byte) eller katakana i en tegnstreng til tegn i fuld bredde (dobbelt-byte) LEFT = VENSTRE ## Returnerer tegnet l?ngst til venstre i en tekstv?rdi LEFTB = VENSTREB ## Returnerer tegnet l?ngst til venstre i en tekstv?rdi LEN = L?NGDE ## Returnerer antallet af tegn i en tekststreng LENB = L?NGDEB ## Returnerer antallet af tegn i en tekststreng LOWER = SM?.BOGSTAVER ## Konverterer tekst til sm? bogstaver MID = MIDT ## Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition MIDB = MIDTB ## Returnerer et bestemt antal tegn fra en tekststreng fra og med den angivne startposition PHONETIC = FONETISK ## Uddrager de fonetiske (furigana) tegn fra en tekststreng PROPER = STORT.FORBOGSTAV ## Konverterer f?rste bogstav i hvert ord i teksten til stort bogstav REPLACE = ERSTAT ## Erstatter tegn i tekst REPLACEB = ERSTATB ## Erstatter tegn i tekst REPT = GENTAG ## Gentager tekst et givet antal gange RIGHT = H?JRE ## Returnerer tegnet l?ngste til h?jre i en tekstv?rdi RIGHTB = H?JREB ## Returnerer tegnet l?ngste til h?jre i en tekstv?rdi SEARCH = S?G ## S?ger efter en tekstv?rdi i en anden tekstv?rdi (der skelnes ikke mellem store og sm? bogstaver) SEARCHB = S?GB ## S?ger efter en tekstv?rdi i en anden tekstv?rdi (der skelnes ikke mellem store og sm? bogstaver) SUBSTITUTE = UDSKIFT ## Udskifter gammel tekst med ny tekst i en tekststreng T = T ## Konverterer argumenterne til tekst TEXT = TEKST ## Formaterer et tal og konverterer det til tekst TRIM = FJERN.OVERFL?DIGE.BLANKE ## Fjerner mellemrum fra tekst UPPER = STORE.BOGSTAVER ## Konverterer tekst til store bogstaver VALUE = V?RDI ## Konverterer et tekstargument til et tal